<powrót do bloga

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega unieważnienie umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej powoduje, iż umowę uważa się za niebyłą (traktujemy ją tak jakby nigdy nie była zawarta). Konsekwencją takiego uznania jest obowiązek dokonania rozliczeń pomiędzy Stronami, co powoduje konieczność zastosowania jednej z dwóch funkcjonujących w polskich sądach teorii – teorii dwóch kondykcji oraz teorii salda – szczegółowe informacje o tych dwóch teoriach prezentujemy tutaj.

Na czym polega tzw. „odwalutowanie” kredytu?

Sąd uznaje, że klauzule przeliczeniowe stosowane przez bank są niedozwolone, a zatem traktuje się je tak jakby tych konkretnych klauzul nie było. Kredyt co do zasady zostaje zamieniony na złotówkowy z oprocentowaniem LIBOR + marża Banku.

Czy fakt, że takie same zapisy umowy jak w Twojej umowie znajdują się w rejestrze klauzul abuzywnych gwarantuje wygraną?

Intuicyjnie każdy odpowiedziałby na to pytanie twierdząco. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a to dlatego, że uznanie danego zapisu w umowie za niedozwolony wiąże wyłącznie w tej konkretnej sprawie w której został stwierdzony.

Jak długo trwa proces w Sądzie?

Niestety nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Postępowania przed Sądem I instancji trwa średnio około 2 lata. Wszystko bowiem zależy od terminu wyznaczenia pierwszej rozprawy, następnie od czasu, który potrzebny jest biegłemu powołanemu w sprawie (dotychczas w większości spraw Sądy powołują biegłych specjalistów).

Czy mogę pozwać bank, jeśli kredyt został już spłacony?

W obecnym stanie prawnym spłata kredytu (niezależnie czy jest to spłata wcześniejsza czy zgodna z harmonogramem spłat) nie tamuje dochodzenia roszczeń wobec banku, jeżeli w umowie istniały klauzule niedozwolone, które dają możliwość żądania unieważnienia umowy kredytowej albo zapłaty z tytułu nadpłaconych.

Czy każda umowa kredytowa w CHF jest wadliwa?

  1. Nie wszystkie umowy walutowe, w tym kredyty indeksowane do CHF lub denominowane, zawierają zapisy sprzeczne z przepisami prawa. W większości umów, które analizujemy znajdują się klauzule niedozwolone, a więc sprzeczne z przepisami prawa i nieuzgodnione indywidualnie.

Co zmienił wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 roku?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości dał wyraźne zielone światło dla dochodzenia nieważności umów w sytuacji, w której konsument chce z tej drogi skorzystać. Jednocześnie podkreśla, że nie można (jak dotychczas praktykowały to Sądy) zastępować niezgodnych z prawem zapisów umowy innymi przelicznikami np. średnim kursem NBP, ponieważ takie przepisy w polskim prawie nie istnieją. Co jeszcze zmienił wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubak? Otóż wielu osobom, które dotychczas obawiały się nierównej walki z bankiem, dał odwagę i rzeczywistą nadzieję na wyeliminowanie ryzyka kursowego z ich życia.

Czy każda umowa zawierająca klauzule niedozwolone jest automatycznie nieważna?

Niestety nie. Istnienie w umowie lub regulaminach klauzul abuzywnych nie powoduje automatycznej nieważności umowy ani bezskuteczności jej sprzecznych z prawem zapisów. Ostatecznie to Sąd rozpatrujący Twoją sprawę będzie badał treść umowy oraz regulaminów jej towarzyszących, ale także okoliczności zawarcia tej umowy.

Czy podpisanie tzw. aneksu antyspreadowego uniemożliwia mi dochodzenie roszczeń z umowy kredytowej?

W tej sprawie pojawiały się sprzeczności i bardzo niejednolite orzeczenia sądów. Na ten jednak moment wydaje się, iż odpowiedź powinna być jednoznaczna. Wszystko za sprawą uchwały Sądu Najwyższego sygn. III CZP 29/17, w której to Sąd w sposób nie budzący wątpliwości wskazał, że umowę ocenia się na dzień jej zawarcia, a zatem żadne późniejsze aneksy nie mają znaczenia w ocenie zgodności z prawej bazowej umowy kredytowej.

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z umowy kredytowej?

Dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytowe z bankiem w latach 2004-2010 roszczenia przeciwko bankowi przedawniają się z upływem 10 lat. Co istotne termin przedawnienia dla każdej z rat biegnie osobno. Z kolei roszczenia banku przeciwko kredytobiorcy będącemu konsumentem przedawniają się z upływem 3 lat. Kwestia przedawnienia jest tematem kontrowersyjnym, ponieważ możliwe jest również pominięcie przedawnienia z uwagi na zasady słuszności.