Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

1. Administrator danych

Ja, adwokat Marta Miecznikowska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Marta Miecznikowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Świętojańska 110/14, 81–388 Gdynia, NIP: 9581390822 jestem administratorem Pana/Pani danych osobowych.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane są przetwarzane w związku z przesłaniem przez Pana/Panią poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej: www.sprawy-frankowe.pl zapytania dotyczącego Pana/Pani umowy kredytowej, w celu dokonania wstępnej analizy prawnej, jak również negocjacji ewentualnego zawarcia przez Pana/Panią umowy o świadczenie usług prawniczych, co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora w związku z przetwarzaniem danych

Odpowiedź na zapytanie przesłane przez Pana/Panią poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej: www.sprawy-frankowe.pl oraz negocjacje ewentualnego zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych

4. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane mogę udostępniać:
• organom wymiaru sprawiedliwości (w tym sądom), urzędom w związku z wykonywaną umową o świadczenie usług prawniczych
• bankowi będącemu drugą stroną umowy kredytowej;
• operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do Pana/Pani rąk przesyłek wysyłanych w wykonaniu umowy o świadczenie usług prawniczych lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem;
• podmiotom wykonującym moją obsługę księgową;
• podwykonawcom, za pośrednictwem których mogę wykonywać umowę o świadczenie usług prawniczych, w tym pełnomocnikom substytucyjnym oraz ekspertom z zakresu finansów;
• podmiotom świadczącym usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazuję Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane przechowuję do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy o świadczenie usług prawniczych, a w przypadku, gdy do zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z prowadzenia negocjacji dotyczących zawarcia umowy o świadczenie usług prawniczych.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
a) prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
c) prawo do usunięcia Pana/Pani danych
(jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abym przetwarzała Pana/Pani dane, może Pan/Pani zażądać, abym je usunęła).
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
(może Pan/Pani zażądać, abym ograniczyła przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mam nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzam je bezpodstawnie a nie chce Pan/Pani, żebym je usunęła, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych).
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
(aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/Pani wskazać mi swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzam Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.

Adwokat Marta Miecznikowska